Ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenia firmowe to szeroki wachlarz rozwiązań na potencjalne negatywne sytuacje, które jako przedsiębiorca możesz napotkać. Kompleksowa obsługa firm związana jest z następującymi produktami:

 • ubezpieczenia flotowe,
 • ubezpieczenia mienia,
 • ubezpieczenia sprzętu elektronicznego,
 • ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń,
 • ubezpieczenia budowlane,
 • ubezpieczenia utraty zysku,
 • ubezpieczenie OC.

Dopasuj rozwiązanie, które najlepiej zabezpieczy Twoje interesy. Dostosuj wariant ochrony do profilu i skali działalności.

Ubezpieczenie flotowe

Oferta ta skierowana jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które posiadają co najmniej kilka pojazdów. Ubezpieczenie flotowe to warte uwagi rozwiązane, co związane jest z kompleksowym podejście względem wszystkich posiadanych pojazdów. Pozwala przedstawić ofertę obejmującą swoim przedmiotem każdy rodzaj i typ samochodu. Przyjmuje się zasadę, że im więcej pojazdów, tym oferta ubezpieczenia będzie korzystniejsza. Takie podejście wynika z rozłożenia ryzyka na wiele pojazdów.

Umowy generalne ubezpieczeń flotowych zapewniają możliwość obejmowania takich ryzyk jak:

 • OC posiadacza pojazdów mechanicznych,
 • Autocasco,
 • NNW,
 • Assistance,
 • Ubezpieczenie szyb oraz opon,
 • Zielona Karta,
 • Ochrona prawna.

Ty zdecyduj w jakim zakresie poszukujesz ochrony ubezpieczeniowej. My zajmiemy się resztą.

Ubezpieczenia mienia

Przedsiębiorstwa posiadające majątek w postaci budynków, budowli, maszyn, urządzeń, środków obrotowych oraz innych składników powinny rozważyć produkty zabezpieczające przed utratą lub uszkodzeniem własnych aktywów. Spotykane warianty to ryzyka nazwane, w ramach których zakresem ubezpieczenia objęte są zdefiniowane ryzyka, oraz All-risks, czyli opcja rozszerzająca zakres ubezpieczenia od wszystkich ryzyk. W obydwóch wariantach uzyskasz ochronę na wypadek:

 • pożaru, wybuchu, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego (tzw. FLEXA),
 • żywiołów: powodzi, wiatru, deszczu, gradu, lawiny, naporu śniegu lub lodu, trzęsienia ziemi, osuwania ziemi, zapadania ziemi,
 • inne zdarzeń: zalania, pękania mrozowego, upadku innych przedmiotów (drzew, budynków), uderzenia pojazdu, huku ponaddźwiękowego.

W przypadku opcji All-risks, objęte są wszystkie szkody nie wyłączone z zakresu ochrony. Oznacza to, że wariant ten zwraca uwagę nie na zakres ochrony, a na zakres wyłączeń odpowiedzialności, bowiem tylko te ryzyka nie zostaną objęte umową. Ciężar wykazania, że dana szkoda jest poza zakresem spoczywa na Zakładzie Ubezpieczeń. Często ta opcja obejmuje ryzyka kradzieżowe i nie wymaga wykupywania odrębnej ochrony na wypadek kradzieży z włamaniem bądź rabunku, co bardziej przemawia za wyborem opcji „od wszystkich ryzyk”.

Dodatkowymi rozwiązaniami uatrakcyjniających ofertę, dodatkowo płatnych:

 • klauzula przepięć,
 • klauzula katastrofy budowlanej,
 • klauzula dewastacji/ grafitti,
 • klauzula aktów terroryzmu lub strajków.

W celu jeszcze bardziej kompleksowego pokrycia, wartym uwagi są opcje szczelniej chroniące Twoją firmę. Takim rozwiązaniem będą dodatkowe limity na usunięcie pozostało po szkodzie, kosztów odtworzenia dokumentacji, kosztów poszukiwania przyczyn szkody czy rozszerzenie o klauzule dodatkowych kosztów działalności. Indywidualną ofertę uzyskasz kontaktując się z nami.

Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

Zainteresowanie nabycia ubezpieczenia sprzętu elektronicznego powinna być każda firma, która posiada sprzęt elektroniczny. Do jego zniszczenia może dojść w związku wielu sytuacji – działania wody, nieodpowiedniej obsługi, niewłaściwego działania prądu elektrycznego. Zakres ubezpieczenia oferowany pozwala zabezpieczyć się wypadek szkód spowodowanych ogniem, huraganem, powodzią, zalaniem, przepięciem, dewastacją, kradzieżą z włamaniem, działaniem człowieka, ale również za inne nietypowe szkody w sprzęcie, nie wyłączone w umowie ubezpieczenia. Elastyczna propozycja pozwala objąć zakresem każdy rodzaj mienia – sprzęt przenośny, stacjonarny, medyczny, w pojazdach transmisyjnych i wiele innych.

Ubezpieczenie budowlane

Oferta ta skierowana jest do przedsiębiorstw budowlanych oraz innych, które w związku z toczącym się procesem inwestycyjnym chcą zabezpieczyć budowę przed ryzykami. Oferta na warunkach wszystkich ryzyk budowlanych podzielona jest na trzy sekcje.

 • W Sekcji I OWU ubezpieczenie obejmuje nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie powodujące zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotu ubezpieczenia z przyczyny wymiennej w OWU np. pożaru, huraganu, powodzi, zalania, kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji.
 • W Sekcji II OWU ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową za szkodę osobową lub rzeczową wyrządzoną osobie trzeciej w związku z wykonywaniem robót budowlanych i/lub montażowych w miejscu ubezpieczenia.
 • W Sekcji III OWU ubezpieczenie obejmuje utratę przewidywanego zysku brutto Zamawiającego (Inwestora) na skutek zaistnienia szkody w robotach budowlanych i/lub montażowych w następstwie zdarzeń ubezpieczonych na podstawie Sekcji I OWU, powodującej opóźnienie odbioru końcowego obiektu budowlanego i/lub montażowego i/lub zakłócenie ubezpieczonej działalności.

Ubezpieczenie OC prowadzonej działalności

Prowadzenie działalności zawsze wiąże się z ryzykiem wyrządzenia szkód – zarówno osobom trzecim, jak i kontrahentom. Każdego dnia firmy współpracują z firmami zewnętrznymi. Odpowiedzialność cywilna firm powstaje w przypadku obrażeń ciała, szkód majątkowych oraz wszelkich strat wyrządzonych osobom trzecim lub klientom. Oferujemy wsparcie przy znalezieniu odpowiedniego ubezpieczenie. Rozważ rozszerzenia odpowiedzialności o specyficzne ryzyka:

 • OC z produkt,
 • OC najemcy rzeczy ruchomych,
 • OC pracodawcy,
 • Czyste straty finansowe.

Zakres ubezpieczenia składający się z ubezpieczeń podstawowych i szeregu klauzul dodatkowych będzie dopasowywany do potrzeb i zagrożeń charakterystycznych dla Twojej branży.