ERGO Hestia – Otwarta Grupa

W ofercie otwartej grupy Ergo Hestii znajdziemy propozycję dla osób w wieku 18 – 66 lat.

Propozycja zawierają łącznie aż 10 atrakcyjnych wariantów ubezpieczenia z możliwościami rozszerzenia o Global Doctors, Medical Assistance oraz MediPlan, dostępne dla każdego wariantu ubezpieczenia. Szczegółowe informacje znajdziesz w opisie oferty poniżej.

Jakie są warunki przystąpienia?

Ubezpieczenie na życie Ergo Hestia kierowane jest do osób, które przeszły pozytywną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego (ankieta medyczna) oraz które ukończyły 18 lat i nie ukończył 66 roku życia. Wariant Premium dedykowany jest wyłącznie dla osób, które nie ukończył 54 roku życia. Ochrona ubezpieczeniowa trwać będzie do rocznicy polisy, w której Ubezpieczony osiągnie wiek 70 lat.

Pierwszy okres ochrony trwa od dnia następnego po przystąpieniu do ubezpieczenia do dnia poprzedzającego rocznicę polisy Grupy Otwartej (1 listopada każdego roku). Następnie ochrona może zostać przedłużona na kolejne, 12–miesięczne okresy.

Ocena ryzyka obejmuje udzielone odpowiedzi na pytania medyczne oraz wykonywany zawód.

Jakie są dostępne warianty?

Dla Mnie to oferta kierowana dla singli, zawierająca w zakresie ochronę od zdarzeń takich jak: zgon, zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwały uszczerbek na zdrowiu, poważne zachorowania, leczenie szpitalne.

Dla Nas to oferta kierowana dla osób, które poza własnym życiem, chciałby rozszerzyć ochronę o pakiet dotyczący współubezpieczonego, np.: poważne zachorowania małżonka/partnera, zgon małżonka/partnera, zgon rodzica/teścia.

Dla Rodziny to oferta kierowana dla osób, poszukują najszerszej ochrony. To pakiet obejmujący ofertę „Dla Mnie” i „Dla Nas”, a ponadto świadczenia dotyczące rodziny Ubezpieczonego, np. urodzenie dziecka, poważne zachorowanie dziecka, leczenie szpitalne dziecka. 

Atuty oferty Ergo Hestia

 • Ubezpieczenie dla klienta indywidualnego z zakresem ubezpieczenia grupowego.
 • Możliwość dokupienia umów do gotowych wariantów w zależności od potrzeb.
 • Brak wyłączeń na zdarzenia spowodowane epidemią, w tym wywołane przez wirus SARS-CoV-2 z tytułu pobytu w szpitalu i z tytułu śmierci.
 • Wypłata świadczenia w pełnej wysokości, już od 1 dnia ochrony w przypadku śmierci Ubezpieczonego.
 • Możliwość zawarcia polisy zdalnie – za pośrednictwem Agenta. Zawarcie umowy potwierdzisz bez zbędnych formalności, klikając w link, który otrzymasz e-mailem.
 • Tylko trzy krótkie pytania o stan zdrowia Ubezpieczonego i jedno krótkie pytanie o wykonywany przez Ubezpieczonego zawód.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia

Każdy oferowany wariant Ergo Hestia Razem zawiera ochrona na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej. Śmierć z każdej przyczyny (poza przypadkami określonymi w OWU) zaczyna się już od 25 000 zł i nie obowiązuje karencja. W przypadku śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy w najszerszym zakresie kwota wynosi nawet 400 000 zł.

Zakres obejmujący śmierć ubezpieczonego jest bez karencji.

W każdym wariancie przewidziana została ochrona związana z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (za 1% trwałego uszczerbku od 300 do 750 zł). Dodatkowo, w zależności od wybranego pakietu, w ofercie dostępna jest całkowita trwała niezdolność do pracy Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, trwały uszczerbek wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego – za 1% trwałego uszczerbku.

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego objęte jest w dwóch zakresach zależnych od wieku:

 • zakres komfort dla osób do nieukończonego 54 r.ż.: zawał mięśnia sercowego, operacyjne wykonanie pomostów naczyniowych (by-pass), udar mózgu, nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, przeszczep narządu, utrata wzroku, paraliż, poparzenie, stwardnienie rozsiane, przeszczep zastawki serca, operacja aorty, utrata mowy, śpiączka, utrata słuchu, utrata kończyn, łagodny guz mózgu, piorunujące wirusowe zapalenie wątroby, zapalenie mózgu, przewlekła niewydolność oddechowa, toczeń rumieniowaty układowy, niedokrwistość aplastyczna, zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi, choroba Parkinsona, dystrofia mięśniowa, schyłkowa niewydolność wątroby, choroba neuronu ruchowego, pierwotne nadciśnienie płucne, neuroborelioza, posocznica (sepsa), choroba Crohna, choroba Alzheimera, ciężki uraz głowy (będący następstwem nieszczęśliwego wypadku), utrata możliwości samodzielnej egzystencji.
 • zakres maksymalny dla osób od 54 r.ż.: zawał mięśnia sercowego, operacyjne wykonanie pomostów naczyniowych (by-pass), udar mózgu, nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, przeszczep narządu, utrata wzroku, paraliż, poparzenie, stwardnienie rozsiane, przeszczep zastawki serca, operacja aorty, utrata mowy, śpiączka, utrata słuchu, utrata kończyn, łagodny guz mózgu, piorunujące wirusowe zapalenie wątroby.

Dodatkowe rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej

Sposób zawarcia ubezpieczenia

Do pełnego zawarcia umowy ubezpieczenia wystarczą trzy kroki:

 1. Wypełnij wniosek online lub skontaktuj się z nami za pośrednictwem danych z zakładki kontakt.
 2. Na podstawie otrzymanych informacji przygotujemy ofertę.
 3. Po jej akceptacji, przekażemy na adres e-mail wszystkie istotne dokumenty. Ostatni krok to opłacenie polisy.

Ankieta medyczna – pytania

1) Oświadczam, że w okresie ostatnich 5 lat nie rozpoznano u mnie, nie byłem leczony(a) ani nie przebywałem(am) pod stałą opieką lekarską z powodu następujących schorzeń:
– choroby niedokrwiennej serca, zawału serca, wady serca, zaburzeń rytmu serca, kardiomiopatii, miażdżycy, tętniaka,
– cukrzycy (z wyjątkiem podwyższonego poziomu glukozy we krwi w okresie ciąży),
– nowotworu złośliwego, choroby krwi (niedokrwistości aplastycznej, białaczki, chłoniaka, szpiczaka, zespołu mielodysplastycznego, niedokrwistości sierpowatokrwinkowej, talasemii, hemofilii lub trombofilii), nowotworu łagodnego mózgu lub rdzenia kręgowego,
– udaru mózgu, krwotoku śródmózgowego, porażenia (paraliżu), przewlekłej niewydolności oddechowej, niewydolności nerek, marskości wątroby, choroby alkoholowej lub uzależnienia od narkotyków, stwardnienia rozsianego, choroby Parkinsona, choroby Alzheimera, AIDS, zakażenia wirusem HIV lub innej choroby, w zakresie której zalecenie lekarskie obejmowało lub obejmuje wykonanie przeszczepu narządu.

2) Oświadczam, że obecnie:
– nie zamierzam zasięgać porady lekarskiej, nie oczekuję na wykonanie badań diagnostycznych, nie oczekuję na wyniki takich badań, ani nie zamierzam poddać się leczeniu, w tym leczeniu szpitalnemu z powodu chorób wymienionych powyżej,
– nie przebywam w szpitalu, hospicjum, domu pomocy społecznej, sanatorium ani na zwolnieniu lekarskim,
– nie jestem uznany(a) za niezdolnego(ą) do pracy lub służby orzeczeniem właściwego organu, według przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub zaopatrzeniu społecznym (nie dotyczy kategorii zdolności do odbywania lub pełnienia czynnej służby określanej podczas przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz orzeczenia Wojskowej Komisji Lekarskiej w procesie ubiegania się o powołanie do Wojsk Obrony Terytorialnej).

3) Oświadczam, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy:
– nie byłem(am) hospitalizowany(a) przez okres dłuższy niż 30 dni,
– nie przebywałem(am) na zwolnieniu lekarskim przez okres dłuższy niż 30 dni.
Powyższe oświadczenie nie dotyczy hospitalizacji lub przebywania na zwolnieniu lekarskim z powodu: złamań/zwichnięć/skręceń/stłuczenia kończyn, usunięcia wyrostka robaczkowego, usunięcia migdałków podniebiennych, usunięcia woreczka żółciowego (o ile powodem usunięcia była kamica), ciąży (o ile w jej trakcie nie występowały schorzenia, które są leczone w dniu objęcia ochroną ubezpieczeniową), porodu, opieki nad osobą trzecią (zasiłek opiekuńczy, zwolnienie lekarskie np. na dziecko/małżonka), przeprowadzenia artroskopii, operacji: przepukliny brzusznej/pachwinowej, hemoroidów, zaćmy, przegrody nosa.

4) Oświadczam, że obecnie nie wykonuję żadnego z wymienionych zawodów: artysty cyrkowego, górnika, kaskadera, konwojenta wartości pieniężnych, członka personelu statku powietrznego, policjanta, ratownika górskiego, ratownika wodnego, robotnika rozbiórki budowli, spadochroniarza, sportowca zawodowego, strażaka zawodowego (nie dotyczy strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej), żołnierza zawodowego (nie dotyczy żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej, nie będącego żołnierzem zawodowym).

Oświadczam, że obecnie w ramach swoich obowiązków służbowych, nie wykonuję następujących czynności uznawanych za niebezpieczne: praca pod ziemią, praca na wysokości powyżej 10 metrów, praca z bronią palną, praca z materiałami wybuchowymi lub radioaktywnymi bądź ich wytwarzanie, praca na morzu, praca na platformach wydobywczych, wspinaczka wysokogórska, nurkowanie, udział w wyścigach/rajdach samochodowych lub motocyklowych, praca w służbach specjalnych.

Ważne dokumenty

Archiwalne: