WARTA – Otwarta Grupa

Oferta otwartej grupy „Warta dla Ciebie i Rodziny” skierowana jest dla osób, które chcą być ubezpieczone nawet do 80 roku życia.

Warta dla Ciebie i Rodziny to gotowe warianty ubezpieczenia różniące się zakresem zdarzeń objętych ochroną, wysokością świadczeń oraz składki. Zakres zdarzeń objętych ochroną został dopasowany do różnych potrzeb wynikających z sytuacji rodzinnej klienta. Szczegółowe informacje znajdziesz w opisie oferty poniżej.

Jakie są warunki przystąpienia?

Ubezpieczenie na życie „Warta dla Ciebie i Rodziny” kierowane jest do osób, które przeszły pozytywną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego (ankieta medyczna) oraz w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia:

 • 18–66 r.ż. (nieukończony), wszystkie warianty z wyjątkiem następujących: „Dla Ciebie – Życie”, „Dla Ciebie – Życie Plus” oraz „Dla Ciebie 55 Plus – Życie”.
 • 18–56 r.ż. (nieukończony), warianty „Dla Ciebie – Życie” i „Dla Ciebie – Życie Plus”.
 • 55–71 r.ż. (nieukończony), warianty „Dla Ciebie 55 Plus – Życie”.

Przy zawarciu umowy ubezpieczenia obowiązuje uproszczona weryfikacja zdrowia ubezpieczonego na podstawie pytań stanu zdrowia. Zakres pytań dotyczących stanu zdrowia jest zależny od sumy ubezpieczenia, wieku klienta i wyboru danego pakietu dodatkowego.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 1 roku, licząc od dnia początku okresu ubezpieczenia, i przedłuża się na następny, roczny okres, jeżeli żadna ze stron nie złoży oświadczenia o nieprzedłużaniu umowy.

Jakie są dostępne warianty?

Dla Ciebie to oferta kierowana dla singli chcących objąć ochroną swoje życie i zdrowie.

Dla Dwojga to oferta kierowana dla osób, które poza własnym życiem chcą objąć również małżonka/partnera.

Dla Ciebie i Dziecka to wariant obejmujący ochroną życie i zdrowie rodzica i dziecka.

Dla Rodziny to wariant najlepiej dopasowany, aby chronić ubezpieczonego, małżonka/partnera, dziecko oraz rodzica/ rodzica małżonka

Dla Ciebie 55+ to zakres ubezpieczenia oferowany osobom po ukończeniu 55 roku życia. Obejmuje ubezpieczonego oraz małżonka/partnera.

Dla VIP to wariant dla najbardziej wymagających osób z najszerszym dostępnym zakresem ubezpieczenia.

Atuty oferty Warty

 • Gotowe warianty z atrakcyjnymi świadczeniami – pomoc w przypadku problemów ze zdrowiem oraz zabezpieczenie najbliższych.
 • Pakiet medyczny w każdym wariancie z szeroką listą usług assistance dla Ciebie i Twoich bliskich.
 • Jedna polisa dla całej rodziny – w zależności od wariantu ochrona także dla Twojego dziecka, partnera/małżonka oraz rodzica. W tym ochrona dla dziecka do 25 r.ż. (usługi assistance do 18 r.ż.).
 • Wypłata już za 1 dzień hospitalizacji w razie Twojego pobytu w szpitalu niezależnie od przyczyny oraz świadczenie w zakresie operacji, również tych, które wykonasz za granicą.
 • Atrakcyjne pakiety dodatkowe ze świadczeniami niezależnymi od tych otrzymanych w ramach wariantów bazowych, m.in. Renta, Zdrowie Plus, Onkologiczny.
 • COVID-19 – ochrona w przypadku zdarzeń spowodowanych pandemią, w każdym wariancie bazowym oraz dodatkowe zabezpieczenie w ramach Pakietu dodatkowego COVID-19.
 • Minimum formalności – możesz się ubezpieczyć zdalnie, bez badań lekarskich, a wniosek o wypłatę świadczenia złożysz online na warta.pl

Szczegółowe warunki ubezpieczenia

Każdy oferowany wariant „Warta dla Ciebie i Rodziny” zawiera ochrona na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej. Śmierć z każdej przyczyny (poza przypadkami określonymi w OWU) zaczyna się już od 20 000 zł. W przypadku śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy w najszerszym zakresie kwota wynosi aż 574 000 zł.

Jakie są wyłączenia odpowiedzialności?

Wyłączenia odpowiedzialności obowiązują zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczeń na życie odpowiedzialność Warty jest wyłączona m.in. jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło w związku z działaniami wojennymi lub stanem wojennym. Są to np.:

 • trwały uszczerbek na zdrowiu, pobyt w szpitalu, wystąpienie poważnego zachorowania (np. oparzenie, utrata kończyn, wzroku, słuchu) lub śmierć w wyniku doznania uszkodzenia ciała, powstałe wskutek wybuchu bomby czy ataku artyleryjskiego,
 • doznanie obrażeń skutkujących: pobytem w szpitalu, trwałym uszczerbkiem, koniecznością przeprowadzenia operacji, których ubezpieczony doznał np. podczas ucieczki przed atakiem zbrojnym. Decyzja o wypłacie świadczenia podejmowana jest w oparciu o opis okoliczności zdarzenia oraz dokumentację medyczną.

Jakie karencje mają zastosowanie?

– 2 miesiące w przypadku: drugiej opinii medycznej ubezpieczonego, dziecka

– 3 miesiące w przypadku: dziennego świadczenia szpitalnego ubezpieczonego (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego małżonka lub partnera (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego dziecka (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego ubezpieczonego PLUS (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego małżonka lub partnera PLUS (pobyt w wyniku choroby), rekonwalescencji dziecka

– 6 miesięcy w przypadku: śmierci ubezpieczonego, śmierci ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu, renty w przypadku śmierci ubezpieczonego, śmierci małżonka lub partnera, śmierci małżonka lub partnera na skutek zawału serca lub udaru mózgu, śmierci rodzica oraz rodzica małżonka lub partnera, śmierci dziecka, osierocenia dziecka przez ubezpieczonego, śmierci noworodka, powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego, powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu, operacji ubezpieczonego, leczenia specjalistycznego ubezpieczonego, wystąpienia u ubezpieczonego poważnego zachorowania, wystąpienia u małżonka lub partnera poważnego zachorowania, wystąpienia u dziecka poważnego zachorowania, zachorowania ubezpieczonego na chorobę nowotworową, zachorowania ubezpieczonego na chorobę nowotworową w stadium przedinwazyjnym, świadczenia pomocowego po udarze mózgu, świadczenia pomocowego po zawale serca, leczenia specjalistycznego dziecka, operacji dziecka, powikłania operacji dziecka

– 10 miesięcy karencji w przypadku: urodzenia się dziecka, urodzenia się wnuka

Dodatkowe rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej

Sposób zawarcia ubezpieczenia

Do pełnego zawarcia umowy ubezpieczenia wystarczą trzy kroki:

 1. Wypełnij wniosek online lub skontaktuj się z nami za pośrednictwem danych z zakładki kontakt.
 2. Na podstawie otrzymanych informacji przygotujemy ofertę.
 3. Po jej akceptacji, przekażemy na adres e-mail wszystkie istotne dokumenty. Ostatni krok to opłacenie polisy.

Ankieta medyczna – pytania


Podstawowe pytania ankietowe:

1) Czy przebywa Pan/Pani na zwolnieniu lekarskim, za wyjątkiem sytuacji, gdy zwolnienie lekarskie dotyczy/dotyczyło tylko i wyłącznie: złamania kończyny dolnej lub górnej, skręcenia lub zwichnięcia kończyny dolnej lub górnej, usunięcia wyrostka robaczkowego, migdałków podniebiennych lub zwolnienia lekarskiego na osoby trzecie (np. dziecko, małżonka)?

2) Czy w ciągu ostatniego roku licząc do daty podpisania niniejszej wnioskopolisy przebywał/a Pan/Pani na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 31 kolejnych dni, za wyjątkiem sytuacji, gdy zwolnienie lekarskie dotyczy/dotyczyło tylko i wyłącznie: złamania kończyny dolnej lub górnej, skręcenia lub zwichnięcia kończyny dolnej lub górnej, usunięcia wyrostka robaczkowego, migdałków podniebiennych, ciąży lub porodu lub zwolnienia lekarskiego na osoby trzecie (np. dziecko, małżonka)?

3) Czy przebywa Pan/Pani w szpitalu, hospicjum, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w innej placówce zajmującej się opieką nad chorymi, w tym Domu Pomocy Społecznej?

4) Czy jest Pan/Pani zakażony/a koronawirusem (SARS-CoV-2/COVID-19), czy przebywa Pan/Pani na kwarantannie, czy zalecono Panu/Pani wykonanie testu na obecność Covid19, czy oczekuje Pan/Pani na wynik testu na obecność Covid19?

5) Czy posiada Pan/Pani: uprawnienia do otrzymywania świadczenia rehabilitacyjnego, orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o niezdolności do pracy lub służby (nie dotyczy kategorii zdolności do czynnej służby określanej podczas pierwszej kwalifikacji wojskowej oraz orzeczenia komisji lekarskiej w procesie ubiegania się o powołanie do Wojsk Obrony Terytorialnej) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, oraz czy ubiega się Pan/Pani obecnie lub ubiegał/ła się o wydanie któregokolwiek z nich w ciągu ostatnich 3 lat licząc do daty podpisania niniejszej wnioskopolisy?

W przypadku wyboru dodatkowych pakietów lub wysokich sum, mogą pojawiać się dodatkowe pytania.

Ważne dokumenty

Archiwalne: