Regres nietypowy, czyli dlaczego jazda pod wpływem alkoholu to zły pomysł

Jakkolwiek egzotycznie nie brzmi regres nietypowy, warto wiedzieć co się kryje za tym sformułowaniem. W naszym przepisach prawnych nie jest to nowość, a o ich negatywnych skutkach odczuło bardzo wiele osób. Jeśli chcesz wiedzieć jakie sytuacje przewidziane w przepisach mogą w konsekwencji obciążyć cię kwotą wypłaconego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego, koniecznie przeczytaj ten wpis.

Czym jest regres ubezpieczeniowy

Regres ubezpieczeniowy to uprawnienie, które otrzymuje towarzystwo ubezpieczeniowe do zwrotu wypłaconego odszkodowania od sprawy zdarzenia. Tytułem wypłaty odszkodowania, towarzystwo uzyskuje automatycznie prawo do dochodzenia zwrotu pełnej wpłaconej kwoty. Obowiązuje też zasada, która mówi, że jeśli z ubezpieczenia poszkodowany nie uzyskał pełnej kwoty, to ma on pierwszeństwo przed ubezpieczycielem do zaspokojenia roszczenia od osoby trzeciej odpowiedzialnej za zdarzenie.

Czym różni się regres typowy od nietypowego

Najczęściej spotykamy się z regresem typowym niż nietypowym. Ten pierwszy, zwany też regresem właściwym, kieruje roszczenie do osoby trzeciej. Przykładów potencjalnych scenariuszy szkodowych jest bardzo dużo. Wymienić możemy:

  • kierowca innego pojazdu wymusił pierwszeństwo i uszkodził twój pojazd – jeśli zdecydujesz się zgłosić roszczenie z AC, twój ubezpieczyciel po wypłacie odszkodowania zwróci się do ubezpieczyciela OC sprawcy z roszczeniem zwrotnym,
  • sąsiad mieszkający piętro wyżej zalał twoją łazienkę – po przyznaniu odszkodowania z ubezpieczenia mieszkania, ubezpieczyciel nabywa prawo do zwrócenia się bezpośrednio do twojego sąsiada o zapłatę wypłaconej kwoty.

Zdarza się, że do szkody nie można przypisać sprawcy. Dzieje się tak przy szkodach żywiołowych, katastroficznych bądź gdzie sprawa pozostaje nieustalony.

Co jeśli my jako kierujący pojazdem jesteśmy sprawcą zdarzenia? To jest ten moment rozdzielenia regresu typowego od nietypowego. W przypadku regresu typowego nie dzieje się nic, ponieważ roszczenie zwrotne nigdy nie przysługuje do stron umowy ubezpieczenia. Ogólne warunki ubezpieczenia często doprecyzują, że roszczenie zwrotne nie przysługuje również do osób, z którymi ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym oraz do osób upoważnionych do korzystania z pojazdu.

Regres nietypowy powstaje w momencie, kiedy ubezpieczyciel uzyskuje prawo do zwrócenia się do kierującego pojazdem do zwrotu wypłaconego odszkodowania. Jest to uprawnienie przewidziane w art. 43 Ustawy z 22 mają 2003 r. o ubezpieczenia obowiązkowych i dotyczy tylko ściśle określonych sytuacji.

Co mówią o tym przepisy

Wyobraźmy sobie sytuacje, że uszkodziliśmy pojazd osoby trzeciej. Poczuwamy się do odpowiedzialności i wskazujemy dane naszego ubezpieczyciela licząc, że szkoda zostanie przez niego uregulowana. W przepisach określono cztery okoliczności uprawniające ubezpieczyciela do skierowania do nas żądania zwrotu wypłaconej kwoty. Są nimi sytuacje, kiedy to kierujący:

  1. wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
  2. wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa,
  3. nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa,
  4. zbiegł z miejsca zdarzenia.

Rolą ubezpieczenia obowiązkowego OC jest przeniesienie zdolności finansowej do zaspokojenia roszczeń osobom poszkodowanym na towarzystwa ubezpieczeniowe. Te osoby nie mogą pozostać bez świadczenia nawet jeśli doszło do jednej z wymienionej przesłanki powyżej. Wypłata z ubezpieczeń OC nie zamyka drogi do zwrotu wypłaconych kwot. Wniosek o zwrot wierzytelności będzie skierowana do kierowcy, który dopuścił się przestępstwa lub rażącego niedbalstwa.

Podsumowanie

Nie tylko kodeks karny jest przestrogą przed wsiadaniem pod wpływem alkoholu do samochodu, popełniania przestępstw, jazdy bez wymaganych dokumentów czy ucieczki z miejsca wypadku. Przepisy o regresie nietypowym mają charakter represyjny i prewencyjny – mają zapobiec do dochodzenia takich zdarzeń zniechęcając do ich popełniania. Ciążąca odpowiedzialność materialna ma stanowić dodatkowy element penalizacyjny.

Opublikowano w Komunikacyjne OC i otagowano , , , , , , .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *